<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" /> <title>N[-lQRXTՋ-YeS-eQ</title> <meta name="Keywords" content="2012t^V[lQRXTՋN[,2012t^lQRXTՋb],lQRXTՋbR~,2012t^V[lQRXTlQRXTՋ,lQRXTՋ" /> <meta name="Description" content="2012t^V[lQRXTՋN[,2012t^V[lQRXTՋb],lQRXTՋbR~,2012t^V[lQRXTlQRXTՋ" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta name="applicable-device" content="pc,mobile"/> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /><link href='/Skin/DefaultSkin.css' rel='stylesheet' type='text/css'> </head> <body> <!--Quv_Y--> <!--Quv_Y--> <link charset="utf-8" rel="stylesheet" href="http://www.newdu.com/Common/TopBarStyle.css" /> <div class="topbar"> <div class="grid-990 topbar-wrap fn-clear"> <p class="toplink"> <!--<a href="#" class="mobile" target="_blank">Kb:gHr</a>--> <a href="http://www.newdu.com" class="goback" target="_blank">ԏVu</a> </p> <ul class="topmenu"> <!--<li class="topmenu-item topmenu-item-first"><a href="#" target="_blank" title="{vU_">{vU_</a><b class="split">-</b><a href="#" target="_blank" title="lQ">lQ</a></li>--> <li class="topmenu-item topmenu-item-first"><a href="http://book.newdu.com/" target="_blank">fNS</a></li> <li class="topmenu-item topmenu-item-first"><a href="http://edu.newdu.com/" target="_blank">YeS</a></li> <li class="topmenu-item topmenu-item-first"><a href="http://ft.newdu.com/" target="_blank">"[eN</a></li> <li class="topmenu-item topmenu-item-middle"><a href="http://mall.newdu.com/" target="_blank">Q NFUW</a></li> <li class="topmenu-item topmenu-item-dropdown" id="J-topmenu-dropdown"> <a href="http://bbs.newdu.com/" target="_blank">e[W</a> <ul class="ui-list"> <li class="ui-list-item"><a href="http://gwy.newdu.com/" target="_blank">lQRXTՋ[W</a></li> <li class="ui-list-item"><a href="http://sydw.newdu.com/" target="_blank">NNUSMOՋ</a></li> <li class="ui-list-item"><a href="http://bbs.newdu.com/index.asp" target="_blank">O1ZPN[W</a></li> </ul> </li> <li class="topmenu-item topmenu-item-last"><a href="http://blog.newdu.com/" target="_blank">ZS[e_</a></li> </ul> </div> </div> <DIV class=headertop> <div class=Bless>lQRXTՋQ lQRXTՋuv|^y[V0]y'Y[lQRXTՋbR h`bw</div> <A href="/Reg/User_Reg.asp" target=_blank>lQ</A> | <A href="/User/User_Login.asp" target=_blank>{vF</A> | <A href="/User/User_Logout.asp" target=_blank>l</A> | <A href="/User/Index.asp" target=_blank>OXT-N_</A> | <A href="/Announcelist.asp" target=_blank>QzlQJT</A> | <SCRIPT src="/Skin/imgv2/language.js" type=text/javascript></SCRIPT> </DIV> <DIV class=header> <DIV class=logo><a href='http://edu.newdu.com' title='YeS-eQ' target='_blank'><img src='/images/logo.png' width='240' height='90' border='0'></a></DIV> </DIV> <DIV class=menu> <div id=tabs6> <UL> <LI id=tabmenu01><A href="/"><SPAN>u</SPAN></A> <LI id=tabmenu02><A href="/NECE"><SPAN>ؚ</SPAN></A> <!-- <LI id=tabmenu03><A href="/CET4"><SPAN>V~</SPAN></A> <LI id=tabmenu04><A href="/CET6"><SPAN>mQ~</SPAN></A> --> <LI id=tabmenu05><A href="/Master"><SPAN>x</SPAN></A> <LI id=tabmenu06><A href="/Official"><SPAN>lQRXTՋ</SPAN></A> <LI id=tabmenu07><A href="/Institution"><SPAN>NNUSMObXՋ</SPAN></A> <LI id=tabmenu15><A href="/Events"><SPAN>eN?el</SPAN></A> <!-- <LI id=tabmenu07><A href="/Teacher"><SPAN>Ye^D</A> <LI id=tabmenu05><A href="/Article"><SPAN>f[Ջ</SPAN></A> <LI id=tabmenu06><A href="/#"><SPAN>Ջ</SPAN></A> <LI id=tabmenu08><A href="/Accountant"><SPAN>O</SPAN></A> <LI id=tabmenu09><A href="/Judicial"><SPAN>S</SPAN></A> --> <LI id=tabmenu10><A href="http://mall.newdu.com/" target=_blank><SPAN>Ջ(ufN</SPAN></A> <LI id=tabmenu11><A href="http://course.newdu.com/" target=_blank><SPAN> z</SPAN></A> <LI id=tabmenu15><A href="http://ocw.newdu.com/" target=_blank><SPAN>lQ_</SPAN></A> <LI id=tabmenu12><A href="http://book.newdu.com/book/" target=_blank><SPAN>fN</SPAN></A> <LI id=tabmenu12><A href="http://poem.newdu.com/" target=_blank><SPAN>׋͋</SPAN></A> <LI id=tabmenu12><A href="http://ab.newdu.com/" target=_blank><SPAN>xQM|</SPAN></A> <LI id=tabmenu12><A href="http://fb.newdu.com/" target=_blank><SPAN>NLu TW</SPAN></A> <!-- <LI id=tabmenu09><A href="/Soft/"><SPAN>De N}</SPAN></A> <LI id=tabmenu10><A href="/Exam/"><SPAN>(W~Ջ</SPAN></A> <LI id=tabmenu10><A href="/Exam/"><SPAN>T{</SPAN></A> --> <LI id=tabmenu13><A href="http://bbs.newdu.com/" target=_blank><SPAN>[W</SPAN></A> <LI id=tabmenu14><A href="http://blog.newdu.com/" target=_blank><SPAN>ZS[</SPAN></A> </LI></UL></div> </DIV> <!--Quv~_g--> <!--Quv~_g--> <div id="wrapper"> <div class="ad4-text"><script type="text/javascript"> /*1024*90 R^N 7/12/2017*/ var cpro_id = "u3033834"; </script> <script type="text/javascript" src="http://cpro.baidustatic.com/cpro/ui/c.js"></script></div> <!--;NSO^@\--> <div id="wrapArc"> <div class="ArcContentLeft"> <div class="subnav"><span class="subnav_1"><h2>lQRXTՋ</h2></span><span class="subnav_2"> <div id=ClasssNav><li><a href=/Official>lQRXTՋ</a> |</li> <LI><A href="/Official/Class942/Index.html">bD</A> |</LI> <LI><A href="/Official/Class943/Index.html">L?eLNRKm</A> |</LI> <LI><A href="/Official/Class944/Index.html">e?e3u</A> |</LI> <LI><A href="/Official/Class946/Index.html">NN{Ջ</A> |</LI> <LI><A href="/Official/Class945/Index.html">bՋc[</A> |</LI> <LI><A href="/Official/Class947/Index.html">Y~</A> |</LI> <LI><A href="/Official/Class981/Index.html">~T[</A> |</LI> <LI><A href="/Official/Class984/Index.html">vQ[Ջ[</A> |</LI></div></span> </div> <div class="youpath">`s(WvMOn&nbsp;<a class='LinkPath' href='http://edu.newdu.com'>YeS-eQ</a>&nbsp;>>&nbsp;<a class='LinkPath' href='/Official/Index.html'>lQRXTՋ</a>&nbsp;>>&nbsp;<a class='LinkPath' href='/Official/Class981/Index.html'>~T[</a>&nbsp;>>&nbsp;<a class='LinkPath' href='/Official/Class981/Class978/Index.html'>N[</a></div> <div class="box_A"> <div class="search"><span class="search_left"><strong>~b~b w:</strong></span><script language='JavaScript' type='text/JavaScript' src='/Official/JS/ShowSearchForm.js'></script></div> <div class="list_C"><h2>sQNN[v@b gez</h2></div> <div class="ad5"><script language='javascript' src='/AD/200804/11.js'></script></div> <ul> <li class="list_C_top"><span class="time_2">[2010/12/5]</span><A href="/Official/Class981/Class978/201012/196099.html" title="2011t^V[lQRXTՋLKm^ NM&nbsp;Rpe~SS N'Y" target="_blank">2011t^V[lQRXTՋLKm^ NM&nbsp;Rpe~SS N'Y</A></li> <li class="list_C_bottom">ejmYe 2011t^V[lQRXTՋ12g5e>NL0ejmYe,{Ne-NlQYevNg3t^pċlQRXTՋvw v^[2011t^VRpe~ۏLKm0N N:NJ)Y[U_00;NcNTMOejmQS'Y[}Y "kΏ'Y</li> <li class="list_C_top"><span class="time_2">[2010/12/5]</span><A href="/Official/Class981/Class978/201012/196092.html" title="NlQN2011t^VLKmϑWc^GW gSR" target="_blank">NlQN2011t^VLKmϑWc^GW gSR</A></li> <li class="list_C_bottom">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2011t^V[lQRXTՋ(W~vYONuvpRg_T>yOTLuv:_psQl N~Nb_N^U^ NHSvLKmՋRR~_g Nޏ~N-NlQYeƖVRYN0-^xvzN[N[Ng</li> <li class="list_C_top"><span class="time_2">[2010/10/13]</span><A href="/Official/Class981/Class978/201010/195611.html" title="[U_ T^pċ2011V[lQRXTՋ'Y~" target="_blank">[U_ T^pċ2011V[lQRXTՋ'Y~</A></li> <li class="list_C_bottom"> T^ZP[~Yepċ2011V[lQRXTՋ'Y~&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;NcNN1rvQS gSN 'Y[}YHQ"kΏ'Y[6e w~ V[J)Y[hv b/f;NcNsn 2011t^V[lQR</li> <li class="list_C_top"><span class="time_2">[2010/6/21]</span><A href="/Official/Class981/Class978/201006/193167.html" title="2010t^[_lQRXTՋbՋc[mz~gSbՋ" target="_blank">2010t^[_lQRXTՋbՋc[mz~gSbՋ</A></li> <li class="list_C_bottom">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2010t^6g18e [_lQRXT{Ջb~Qp y:N -NV,{N'Y vlQRXTՋbabaۏeQbՋYb6k Ygb{Ջk\O wm  HNbՋ NkNv8nbĉRf/f ؚKbv</li> <li class="list_C_top"><span class="time_2">[2010/5/20]</span><A href="/Official/Class981/Class978/201005/192672.html" title="q\NeQYUOZP}Y2010t^q\NlQRXTbՋY" target="_blank">q\NeQYUOZP}Y2010t^q\NlQRXTbՋY</A></li> <li class="list_C_bottom">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; l@w2010t^q\NwlQRXTՋ{Ջb~vlQ^ _YuۏeQ'} _ NwfvbՋY _N(W:NbՋ-NYUOhs |` :Ndk bbyr+R5uNSVYeƖV</li> <li class="list_C_top"><span class="time_2">[2009/12/30]</span><A href="/Official/Class981/Class978/200912/191148.html" title="N[/eb^lQRXTՋZP}Y gTQ:R " target="_blank">N[/eb^lQRXTՋZP}Y gTQ:R </A></li> <li class="list_C_bottom">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;^eQWS[12g29e4TwZwZ [`Nus ^2010t^lQRXTՋsS\_Y ppppvՋ'YQ_NۏeQNgTQ:R6k0:NN.^RygYv Tf[N</li> <li class="list_C_top"><span class="time_2">[2009/10/14]</span><A href="/Official/Class981/Class978/200910/189813.html" title="eNe" SeflQ T^c[V[lQRXTbbՋ" target="_blank">eNe" SeflQ T^c[V[lQRXTbbՋ</A></li> <li class="list_C_bottom">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ;NcN ~vTMOQS 'Y[}Y[NYSRǏlQRXTՋv gSeg lQRXTՋS/fN:Wpvˍm MR NEN200</li> <li class="list_C_top"><span class="time_2">[2009/8/28]</span><A href="/Official/Class981/Class978/200908/113783.html" title="4bztQ^PW[~09V'Y~" target="_blank">4bztQ^PW[~09V'Y~</A></li> <li class="list_C_bottom">2009VlQJT Neb gSS ~f͑~TR&nbsp;-NlQYe&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4bztQ^&</li> <li class="list_C_top"><span class="time_2">[2009/8/28]</span><A href="/Official/Class981/Class978/200908/113782.html" title="-NlQNg8le^PW[dr09V" target="_blank">-NlQNg8le^PW[dr09V</A></li> <li class="list_C_bottom">2009t^-N.YV[:gsQlQRXTbU_ՋvlQJT㉐g&nbsp;-NlQYe&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ng8le^&</li> <li class="list_C_top"><span class="time_2">[2009/8/28]</span><A href="/Official/Class981/Class978/200908/113781.html" title="N)Y{^PW[ejm09V'Y~" target="_blank">N)Y{^PW[ejm09V'Y~</A></li> <li class="list_C_bottom">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2009t^V[lQRXT'Y~]~lQ^ :NN.^Ruf}Yvt'Y~͑p ejmՋSyr+RN-NlQQ T^N)Y{ZP[ejm V[J)Y[[Ջ'Y~ۏL㉐g N N:N[U_0 0</li> <li class="list_C_top"><span class="time_2">[2009/8/28]</span><A href="/Official/Class981/Class978/200908/113704.html" title="N)Y{^PW[NlQ09VQ[" target="_blank">N)Y{^PW[NlQ09VQ[</A></li> <li class="list_C_bottom">e10g13e915-100000;NV[lQRXTՋblQJTN'Y~00 V[0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs</li> <li class="list_C_top"><span class="time_2">[2009/8/27]</span><A href="/Official/Class981/Class978/200908/113479.html" title="-NlQTTdrYe09Vw" target="_blank">-NlQTTdrYe09Vw</A></li> <li class="list_C_bottom">&nbsp;;NcNzNopv2009t^-N.YV[:gsQlQRXTՋs(W]~= N7^U^ vOُN!kՋ[_Yueg/fN!k9eS}TЏKNe _YuN[%``wSُ!kՋb~YUO /f&T&TY?aNP $cǏr(geh Q</li> <li class="list_C_top"><span class="time_2">[2009/8/27]</span><A href="/Official/Class981/Class978/200908/113468.html" title="lQRXTՋ_yf[SU\‰ N1/3u gzNR" target="_blank">lQRXTՋ_yf[SU\‰&nbsp;N1/3u gzNR</A></li> <li class="list_C_bottom">b TNpe4x~vN N1/3uwQ gzNR&nbsp;;NcNTMOQS'Y[ NHS}Y "kΏ'Y[IQ4Ndr V[J)Y[02008t^V[lQRXTՋb T]~W,g~_gN0ncdrQT-NlQYe~penceg w Nt^vb TNpe]</li> <li class="list_C_top"><span class="time_2">[2009/8/27]</span><A href="/Official/Class981/Class978/200908/113405.html" title="NlQ _8lu2009t^q\NlQ" target="_blank">NlQ _8lu2009t^q\NlQ</A></li> <li class="list_C_bottom">(Nab&nbsp; (Wwek6kS_OR  NlQYeS-NlQYe _8luq\NlQ&nbsp;NlQYeSN)Yq\NwlQRXT_Yb TN0b T_N/fՋ-N^8^͑vN*Ns uSNq_T0R{ՋTb</li> <li class="list_C_top"><span class="time_2">[2009/8/11]</span><A href="/Official/Class981/Class978/200908/71938.html" title=" T^pċ2007V[lQ'Y~3uQ\OؚR~b" target="_blank"> T^pċ2007V[lQ'Y~3uQ\OؚR~b</A></li> <li class="list_C_bottom"> 00;NcN'Y[Zf N}Y002007t^V[lQRXTՋ'Y~]~lQ^ b TՋ_NsS\_Y0^^'YuvBl DmlQRXTՋ[ T^Mb\^^1\Nt^lQRXTՋe'Y~3uR͑pSSNSY[~</li> <li class="list_C_top"><span class="time_2">[2009/8/9]</span><A href="/Official/Class981/Class978/200908/65999.html" title="NAS*N>yOpp_{NlQRXTbՋYcWS" target="_blank">NAS*N>yOpp_{NlQRXTbՋYcWS</A></li> <li class="list_C_bottom">;NcN TMO Tf[ 'Y[ NHS}Y"kΏeg0R~lQRXTTёlQRXTTT;NRvV[lQRXTbՋ0bSNghё e/f;NcN_N/f V[ egSNёlQRXTWf[!h0b;N/fbՋeb0PW(Wbev/fszwc^0 </li> <li class="list_C_top"><span class="time_2">[2009/8/8]</span><A href="/Official/Class981/Class978/200908/63240.html" title="SV[lQRXTՋ}T~hTvYecY[U_" target="_blank">SV[lQRXTՋ}T~hTvYecY[U_</A></li> <li class="list_C_bottom">lQRXTՋ(WsS :N.^R^'Yuf}YvZP}Y Y`NY]\O ejmՋyr+RTT-NNSNMbWQ0RSV[lQRXTՋ}T~f[y~DmlQRXT}TT[N[hTvYec \N11g1e17:00ZP[ejmQՋS 1\</li> <li class="list_C_top"><span class="time_2">[2009/8/8]</span><A href="/Official/Class981/Class978/200908/63146.html" title="[U_N[2007t^lQRXTՋ'Y~" target="_blank">[U_N[2007t^lQRXTՋ'Y~</A></li> <li class="list_C_bottom"> 002007t^V[lQRXTՋ'Y~(f)Y NHS]~lQ^N0'Y~vwQSOQ[NSgevՋRT'Y[NlQYeSۏLg0^^'YuvBl NlQYeSTTlQRXTՋQegN-NVN'YZSX</li> <li class="list_C_top"><span class="time_2">[2009/8/8]</span><A href="/Official/Class981/Class978/200908/63121.html" title="lQRXTYbbQlQRXTvY`3u" target="_blank">lQRXTYbbQlQRXTvY`3u</A></li> <li class="list_C_bottom">2007t^-N.Y0V[:gsQlQRXTՋ(WsS ^^'YuBl ejmՋSTTofq\lQRXTyr+R0RlQRXTՋ[ T^Rofq\^N2006t^11g23e14:00-14:45ZP[ejm V[J)Y[ N^'Yu(W~</li> <li class="list_C_top"><span class="time_2">[2009/8/8]</span><A href="/Official/Class981/Class978/200908/63120.html" title="lQRXTQ:RڋOgQ{/f͑pLKm;$ReR:_~`N" target="_blank">lQRXTQ:RڋOgQ{/f͑pLKm;$ReR:_~`N</A></li> <li class="list_C_bottom">;NcNTMOQS'Y[}YlQRXTՋ(WsS vO(W^v^'YuNZPNhQbEQRvQY YUO(WgTvQ:R6kO]v_`0r`0RgsO O](WՋ-NZP0Rg}Y0N)YbN0RёlQRXTvXokڋTO[\O[ V[J</li> </ul> <div class="showpage"><div class="showpage">qQ <b>113</b> {ez&nbsp;&nbsp;u | NNu | <font color="FF0000">1</font> <a href="/Official/Class981/Class978/List_5.html">2</a> <a href="/Official/Class981/Class978/List_4.html">3</a> <a href="/Official/Class981/Class978/List_3.html">4</a> <a href="/Official/Class981/Class978/List_2.html">5</a> <a href="/Official/Class981/Class978/List_1.html">6</a> | <a href='/Official/Class981/Class978/List_5.html'> NNu</a> | <a href='/Official/Class981/Class978/List_1.html'>>\u </a>&nbsp;<b>20</b>{ez/u&nbsp;&nbsp;l0R,{<Input type='text' name='page' size='3' maxlength='5' value='1' onKeyPress="gopage(this.value,6)">u<script language='javascript'> function gopage(page,totalpage){ if (event.keyCode==13){ if(Math.abs(page)>totalpage) page=totalpage; if(Math.abs(page)>1) window.location='/Official/Class981/Class978/List_'+(totalpage-Math.abs(page)+1)+'.html'; else window.location='/Official/Class981/Class978/Index.html'; } } </script> </div> </div> </div> </div> <!--Qu]~_g--> <div class="ArcContentRight"> <div class="ArcRight_box"> <div class="column_n_2"><div class="column_t"><strong>_[*</strong></div></div> <UL class=Content_column_list> <LI><A href="http://book.newdu.com/" target=_blank>fNS</A></LI> <LI><A href="http://novel.newdu.com/" target=_blank>SR\</A></LI> <LI><A href="http://edu.newdu.com/" target=_blank>YeS</A></LI> <LI><A href="http://ft.newdu.com/" target=_blank>"[eN</A></LI> <LI><A href="http://bbs.newdu.com/" target=_blank>e[W</A></LI> <LI><A href="http://blog.newdu.com/" target=_blank>ZS[e_</A></LI> <LI><A href="http://tv.newdu.com/" target=_blank>Q~5uƉ</A></LI> <LI><A href="http://ok.newdu.com/" target=_blank>PN1U</A></LI> <LI><A href="http://mall.newdu.com/" target=_blank>eFUW</A></LI> </UL> <div class="clear"></div> <div class="column_n_2"><div class="column_t"><strong>WOo`</strong></div></div> <div class="ad3"> <script type='text/javascript'> cpro_client='newdu_cpr'; cpro_at='text'; cpro_161=4; cpro_flush=4; cpro_w=200; cpro_h=200; cpro_template='text_default_200_200'; cpro_cbd='#F0F7FD'; cpro_cbg='#F0F7FD'; cpro_ctitle='#0000ff'; cpro_cdesc='#444444'; cpro_curl='#008000'; cpro_cflush='#e10900'; cpro_uap=0; cpro_cad=0; cpro_acolor='#F0F7FD'; cpro_channel=1; </script> <script language='JavaScript' type='text/javascript' src='http://cpro.baidu.com/cpro/ui/cp.js'></script> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class=ChannelClasssNavTitle> <LI><STRONG>lQRXTՋhv[*</STRONG></LI></div> <div class=ChannelClasssNavContent><table border='0' cellpadding='0' cellspacing='2'><tr><td valign='top'><table border='0' cellpadding='0' cellspacing='2'><tr><td valign='top'>0<a class='LinkNavigation' href='/Official/Class942/Index.html' title='SblQRXTՋSvQ[T{|Ջve0wI{0' target='_self'>bD</a>0</td></tr><tr><td valign='top'><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class942/Class948/Index.html' title='' target='_self'>Ջe</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class942/Class949/Index.html' title='b?eV{Nlĉ' target='_self'>?eV{lĉ</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class942/Class950/Index.html' title='' target='_self'>lQJTw</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class942/Class951/Index.html' title='' target='_self'>~Te</a></td></tr></table></td><td valign='top'><table border='0' cellpadding='0' cellspacing='2'><tr><td valign='top'>0<a class='LinkNavigation' href='/Official/Class943/Index.html' title='L?eLNRKm(Administrative Aptitude Test {yAAT)/fcN(uNKmgNL?eLN NvbR gT|vN|R_t\ovhQSՋ0,ghvNPNlQRXTՋQ[ NSbvQ[Ջ[De0' target='_self'>L?eLNRKm</a>0</td></tr><tr><td valign='top'><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class943/Class952/Index.html' title='' target='_self'>~Tc[</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class943/Class953/Index.html' title='' target='_self'>tNh</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class943/Class954/Index.html' title='' target='_self'>peϑsQ|</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class943/Class955/Index.html' title='' target='_self'>$Rect</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class943/Class956/Index.html' title='' target='_self'>8^Ƌ$Re</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class943/Class957/Index.html' title='' target='_self'>DeRg</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class943/Class960/Index.html' title='' target='_self'>lQqQW@xwƋ</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class943/Class958/Index.html' title='' target='_self'>L?eSt^w</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class943/Class959/Index.html' title='' target='_self'>L?e!jb</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class943/Module/Index.html' title='' target='_self'>L?eNy~</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class943/BasicOldExam/Index.html' title='' target='_self'>lQqQW@xSt^w</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class943/Basic/Index.html' title='' target='_self'>lQqQW@x!jb</a></td></tr></table></td><td valign='top'><table border='0' cellpadding='0' cellspacing='2'><tr><td valign='top'>0<a class='LinkNavigation' href='/Official/Class944/Index.html' title=',ghvNPNlQRXTՋQ[ NSbvQ[Ջ[De0' target='_self'>e?e3u</a>0</td></tr><tr><td valign='top'><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class944/Class961/Index.html' title='' target='_self'>3uc[</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class944/write/Index.html' title='' target='_self'>ezQ\O</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class944/guina/Index.html' title='' target='_self'>R_~ib</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class944/guanche/Index.html' title='' target='_self'>/{_gbL</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class944/fenxi/Index.html' title='' target='_self'>~TRg</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class944/duice/Index.html' title='' target='_self'>cQ[V{</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class944/Class962/Index.html' title='' target='_self'>N[Km</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class944/Class963/Index.html' title=';NSb3upp }Pgh0VRgI{ NVRg:N;N0' target='_self'>ppVRg</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class944/Class965/Index.html' title='' target='_self'>3ue</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class944/Class966/Index.html' title='' target='_self'>3uSt^w</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class944/Class967/Index.html' title='' target='_self'>3u!jb</a></td></tr></table></td><td valign='top'><table border='0' cellpadding='0' cellspacing='2'><tr><td valign='top'>0<a class='LinkNavigation' href='/Official/Class946/Index.html' title=',ghvNPNlQRXTՋQ[ NSbvQ[Ջ[De0' target='_self'>NN{Ջ</a>0</td></tr><tr><td valign='top'><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class946/Class972/Index.html' title='' target='_self'>l_wƋc[</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class946/Class973/Index.html' title='' target='_self'>vQ[wƋc[</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class946/Class974/Index.html' title='' target='_self'>NNSt^w</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class946/Class975/Index.html' title='' target='_self'>NN!jb</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class946/Laws/Index.html' title='NՋQ[vsQvl_lĉ' target='_self'>l_lĉ</a></td></tr></table></td><td valign='top'><table border='0' cellpadding='0' cellspacing='2'><tr><td valign='top'>0<a class='LinkNavigation' href='/Official/Class945/Index.html' title=',ghvNPNlQRXTՋQ[ NSbvQ[Ջ[De0' target='_self'>bՋc[</a>0</td></tr><tr><td valign='top'><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class945/Class968/Index.html' title='' target='_self'>bՋc[</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class945/jiegouhua/Index.html' title='' target='_self'>~gSbՋ</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class945/wulingdao/Index.html' title='' target='_self'>e[\~</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class945/Hotspot/Index.html' title='' target='_self'>bՋpp</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class945/Class969/Index.html' title='' target='_self'>bՋwT{</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class945/Class970/Index.html' title='' target='_self'>bՋSt^w</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class945/Class971/Index.html' title='' target='_self'>bՋ!jb</a></td></tr></table></td><td valign='top'><table border='0' cellpadding='0' cellspacing='2'><tr><td valign='top'>0<a class='LinkNavigation' href='/Official/Class947/Index.html' title='TP[hvNPNlQRXTՋebvf[`N~0 Y`Nb]I{ O͑Nf[`Nel[ NSbvQ[Ջ[De0' target='_self'>Y~</a>0</td></tr><tr><td valign='top'><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class947/Class976/Index.html' title='' target='_self'>u__</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class947/Class977/Index.html' title='' target='_self'>~T[</a></td></tr></table></td><td valign='top'><table border='0' cellpadding='0' cellspacing='2'><tr><td valign='top'>0<a class='LinkNavigation' href='/Official/Class981/Index.html' title='dw0N[0N[0VfN[Y TP[hvNPNlQRXTՋQ[ NSbvQ[Ջ[De0' target='_self'>~T[</a>0</td></tr><tr><td valign='top'><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class981/Class980/Index.html' title='' target='_self'>QS N O</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class981/Class982/Index.html' title='' target='_self'>~T[</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class981/Class983/Index.html' title='' target='_self'>w</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class981/Class978/Index.html' title='{|N[:SblQJT0'Y~0?eV{0b_RRg0Ջ`QI{0' target='_self'>N[</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class981/explain/Index.html' title='Ve0Ɖ{|N[:SblQJT0'Y~0?eV{0b_RRg0Ջ`QI{0' target='_self'>N[</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class981/Class979/Index.html' title='' target='_self'>VfN[</a></td></tr></table></td><td valign='top'><table border='0' cellpadding='0' cellspacing='2'><tr><td valign='top'>0<a class='LinkNavigation' href='/Official/Class984/Index.html' title='vQ[Ջ[De NSbeSlQJT.' target='_self'>vQ[Ջ[</a>0</td></tr><tr><td valign='top'><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class984/Class989/Index.html' title='' target='_self'> N/eNvbՋ</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class984/Class985/Index.html' title='' target='_self'>Qg[Ջ</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class984/Class986/Index.html' title='' target='_self'> uՋ</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class984/Class990/Index.html' title='' target='_self'>>yO]\OՋ</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class984/Class991/Index.html' title='' target='_self'>bsQbhՋ</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class984/Class992/Index.html' title='' target='_self'>Qlr^Ջ</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class984/Class993/Index.html' title='' target='_self'>bfՋ</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class984/Bank/Index.html' title='' target='_self'>L0QQgO(u>y</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class984/Choose/Index.html' title='' target='_self'>lQ_ bՋ</a><br><a class='LinkNavigation' href='/Official/Class984/Class995/Index.html' title='' target='_self'>?elr^fՋ</a></td></tr></table></td></tr></table></div> </div> <div class=mainbox style="BACKGROUND: #fff; LINE-HEIGHT: 28px; HEIGHT: 28px"> <div id=footer> | <A class=Bottom onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://edu.newdu.com');" href="#">:Nu</A> | <A class=Bottom href="javascript:window.external.addFavorite('http://edu.newdu.com','YeS-eQ');">ReQ6eυ</A> | <A href="/plus/sitemap.htm" target=_blank>Qz0WV</A> | <a href="/SiteMap/Article1.htm" target="_blank">hQ萇ez</a> | <A href="/GuestBook/index.asp" target=_blank>(W~Yu</A> | <A href="mailto:newdu2004@tom.com" target=_blank>T|bN</A> | <A href="/FriendSite/Index.asp" target=_blank>S`c</A> | <A href="/Copyright.asp" target=_blank>HrCgy</A> | <A href="#top">ԏVv</A> | </div></div> <div class=bottom> <div class=bot> <div>lQRXTՋQ:NlQRXTՋucOL?eLNRKm03u0lQqQW@xwƋ0bՋI{V[lQRXTՋS0WelQRXTՋ[DeMQ9S N}0<br>Copyright &copy; 2004-2009 Newdu.com All Rights Reserved <A href="http://www.miibeian.gov.cn/" target=_blank><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">NICPY09058993S</SPAN></A><script src='http://s78.cnzz.com/stat.php?id=444600&web_id=444600&show=pic' language='JavaScript' charset='gb2312'></script><br>,gz:N^~%'`Qz,6eυDe~^\*NN1r}Y gT|{tXTnewdu2004@tom.com</div> <script src="/Plus/JS/copy.js" language="JavaScript"></script></div> <div class=bot2></div></div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https'){ bp.src = "https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else{ bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>